O orchidejích

Cypripedium calceolus, střevíčník pantoflíček -  KroměřížskoOrchideje představují jednu z nejrozsáhlejších čeledí rostlin co do počtu druhů. Zároveň díky svým nápadným vlastnostem patří mezi ty čeledi, které přitahují pozornost mnoha profesionálních i amatérských botaniků, ekologů, fotografů a ochranářů.

Ačkoli hlavní těžiště rozšíření orchidejí se nachází v oblastech tropů Jižní a Střední Ameriky a jihovýchodní Asie a také v rámci Evropy mají největší rozšíření ve Středozemí, má česká příroda milovníkům těchto rostlin co nabídnout.

Na území České republiky bylo doposud zaznamenáno okolo 70 druhů a poddruhů orchidejí. Dva z nich jsou endemity České republiky (Dactylorhiza bohemica a D. carpatica), pět z nich je v současnosti považováno za vyhynulé nebo nezvěstné. Celkový počet druhů ale nemusí být konečný. Nálezy některých nových druhů pochází z doby velmi nedávno minulé (zejména v rámci rodu Epipactis) a samozřejmě nálezy některých dalších nových druhů nelze do budoucna s jistotou vyloučit. Na druhé straně – názory odborníků na taxonomickou hodnotu některých druhů (zvláště v rámci rodu Dactylorhiza) nejsou ještě jednotné a taxonomická hodnota některých z nich je stále ještě předmětem diskusí mezi jednotlivými taxonomy. Z toho vyplývá i možnost, že díky případné změně taxonomického zařazení některých druhů, která ještě může nastat, může dojít i k redukci celkového počtu druhů.

Ochrana orchidejí

Důležitou částí orchideologie je otázka ochrany. Je smutnou skutečností, že většina českých orchidejí je nějakým způsobem ohrožena. Hlavními faktory, které se podílejí na jejich ohrožení jsou změny v kvalitě biotopů nebo v jejich přímé destrukci (odvodňování mokřadů a rašelinišť, probíhající sekundární sukcese, změny druhového složení dřevin vlesích, holosečná těžba apod.). Novodobým nebezpečím je zájem fotografů a "takyfotografů". Na mnoha lokalitách jsou smutnou realitou vyšlapané pěšinky či vyležené kruhy kolem pěkných jedinců orchidejí. Kromě květuschopných rostlin se ale na lokalitách nachází nenápadné malé semenáčky dosud nekvetoucí. Cesta od semene ke kvetoucí rostlině může u orchidejí trvat řadu let. Mnoho návštěvníky pošlapaných či poválených rostlinek se reprodukční fáze vůbec nemusí dožít čímž se populace na lokalitě oslabuje - plíživě, nenápadně a dlouhodobě.

Přímý sběr orchidejí do kytic nebo do herbářů je nebezpečný zejména u druhů obzvláště vzácných, kdy i ztráta několika jedinců může způsobit na lokalitě katastrofu.Tyto skutečnosti jsou také zohledněny v zákonech. Všechny druhy orchidejí jsou chráněné CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými divoce žijícími druhy živočichů a rostlin), dále jsou chráněné i českými zákony (Zákon č. 114/1992), druhy Cypripedium calceolus a Liparis loeselii jsou chráněné i Bernskou konvencí (BERN).

Tento web přináší pohled do světa volně žijících orchidejí České republiky i Evropy. Věřím, že poznání jejich krásy a zranitelnosti Vás nenechá k jejich osudu lhostejnými.

 Orchids comprise plant family with one of the largest amount of species and simultaneously they belong because of a lot of their remarkable characters to families, which attract a great part of attention of specialists and amateurs from ranks of botanists, ecologists and conservationists. Although centre of spread of orchids is in tropic areas of South and Central America and Southeast Asia and although also within Europe is the most of their occurrence in Mediterranean, Czech nature has something to offer to orchid lovers.

In the territory of Czech republic, there was recorded about 70 species and subspecies of orchids till now. 2 of them are endemits of Czech republic (Dactylorhiza bohemica and D. carpatica), 5 of them are in present in the territory of Czech republic extinct or missing. Total number of them does not have to be definitive. Findings of some species are quite recent (especially those from genus Epipactis) and of course some new findings cannot be excluded in future. On the other hand – expert opinions to taxonomical value of some species (especially in genus Dactylorhiza) are not very homogenous and taxonomical value of that species is still subject of discussion between individual taxonoms. It follows possibility, that eventual changes in systematic categorization can bring reduction of total number of species or subspecies in future.

Important part of orchidology is a question of their conservation. It is a sad fact, that the most of Czech orchids are endangered (in different degree). Prime factors causing their threat are changing in quality or straight destruction of their habitats (drainage of fens and marshes, progressing of secondary succession, changes in tree species composition in forests, clearcutting etc.). Direct picking of orchids (for bouquets or herbaria) is dangerous especially for the most rare species when the loss of a couple of individuals can bring a local catastrophe. Those facts are also reflected in law. All orchid species are protected by CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), some of them are protected by legal code of Czech republic (law number 114/1992), species Cypripedium calceolus and Liparis loeselii are protected by Bern convention (BERN).

This web brings to you look into the world of wild orchids of Czech nature. I believe, that realization of their beauty and vulnerability will not to let you to be indifferent.

hledat
×
Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nutné technické cookies), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná marketingová či analytická cookies.