VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

platné pro fotografické workshopy a fotografické kurzy, jejichž pořadatelem je Ing. Jiří Skořepa, IČ: 62508369

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro fotografické workshopy a fotografické kurzy, jejichž pořadatelem je Ing. Jiří Skořepa, Rybova Lhota 46, 39201 Soběslav, Česká republika, IČ: 62508369 - podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále také „Ing.Jiří Skořepa IČ: 62508369“). Kontaktní telefon +420 702 999 521, případně +420 727 803 355; e-mail jiri@skorepa-photo.com.
2. Jiří Skořepa jako pořadatel a lektor prodává fotografické workshopy a fotografické kurzy na základě Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz v písemné formě, která obsahuje všechny stanovené náležitosti pro písemné potvrzení fotografického workshopu a fotografického kurzu.
3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz uzavřené mezi zákazníkem a Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369.

I. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel - Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369 (dále jen „pořadatel“)
a
b) zákazník - účastník fotografického workshopu nebo zákazník - účastník fotografického kurzu, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) fotografických workshopů (dále jen „workshop“),
b) fotografických kurzů (dále jen „kurz“).

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY

1. V případě workshopu nebo kurzu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem uzavřením Závazné objednávky na fotografický workshop (dále jen „Závazná objednávka na workshop“) nebo Závazné objednávky na fotografický kurz (dále jen „Závazná objednávka na kurz“).
2. Ubytování, které může být zmíněno v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz pořádaný pořadatelem (Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369), není součástí poskytovaných služeb ze strany pořadatele a zákazník si ubytování zajišťuje sám, bez účasti pořadatele.
3. Délka workshopu nebo kurzu je uvedena v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz. Začátek a konec workshopu nebo kurzu je stanoven datem a hodinou uvedenou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz.

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zákazník je povinen uhradit cenu workshopu nebo kurzu před jeho zahájením a to v termínech, které jsou stanoveny v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz. Za zaplacení ceny workshopu nebo kurzu se považuje den připsání platby na účet pořadatele (tedy konkrétně na bankovní účet Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369).
2. Výše zálohy, výše doplatku a časový rozvrh plateb je stanoven vždy Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (písemně).
3. Pořadatel, tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369 není plátcem DPH.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednané a zaplacené služby,
b) právo vyžadovat od pořadatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednané a zaplacené služby,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednané služby,
d) právo na ochranu osobních dat, které jsou obsahem Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, příp. dalších dokumentů, před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou pořadateli známy, pokud nejsou uvedeny již v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz nebo na webových stránkách www.skorepa-photo.com, zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz.
f) právo postoupit Závaznou objednávku na workshop nebo Závaznou objednávku na kurz na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na workshopu nebo kurzu. Pořadateli je v takovém případě třeba bezodkladně písemně oznámit, že se místo zákazníka workshopu nebo kurzu zúčastní jiná osoba, uvedená v oznámení.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout pořadateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služby, především pravdivě a úplně uvádět pořadateli požadované údaje v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít Závaznou objednávku na workshop nebo Závaznou objednávku na kurz,
d) převzít od pořadatele doklady potřebné pro čerpání služby a dostavit se ve stanoveném čase na místo konání workshopu nebo kurzu,
e) u zahraničních workshopů nebo kurzů mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, kde workshop nebo fotografický kurz probíhá (včetně tranzitních zemí),
f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy a mít příslušná lékařská potvrzení.
g) řídit se pokyny organizátorů workshopu nebo kurzu, dodržovat stanovený program workshopu nebo kurzu, dodržovat předpisy platné v zemi, kde workshop nebo kurz probíhá, vč. předpisů případných dopravců a ubytovatelů (od kterých popřípadě zákazník individuálně čerpá jejich služby),
h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků pořadatele a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků pořadatele.

VI. POVINNOSTI A PRÁVA POŘADATELE

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. se vztahují odpovídající povinnosti a práva pořadatele.
2. Pořadatel je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednané služby, tedy workshopu nebo kurzu, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou pořadateli známy.
3. Pořadatel není cestovní kanceláří ani cestovní agenturou.
4. Pořadatel poskytuje zákazníkovi pouze jedinou službu a to vedení při fotografování během celého workshopu nebo kurzu. Další případné související služby, jako může být doprava, ubytování, strava nebo pojištění si zajišťuje v plném rozsahu zákazník samostatně (individuálně). Tyto další případné služby nejsou součástí workshopu nebo kurzu a nejsou proto ani součástí ceny workshopu nebo kurzu.

VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÉ SLUŽBY

1. Zrušení dohodnuté služby ze strany pořadatele.
Pořadatel (Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) je oprávněn zrušit workshop nebo fotografický kurz.
a) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků (v tomto případě 4 osob, pokud není v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz stanoveno jinak), jehož dosažením bylo podmíněno konání workshopu nebo kurzu v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, je pořadatel oprávněn workshop nebo kurz zrušit. Pořadatel je v tomto případě povinen oznámit zákazníkovi zrušení workshopu nebo kurzu písemně (zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, ve výjimečném případě též formou SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz) a to ve lhůtě nejpozději 24 hodin před termínem zahájení workshopu nebo kurzu.
b) Jestliže pořadatel workshop nebo kurz zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu pořadatel na základě nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz poskytl jiný workshop nebo kurz odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li pořadatel takový workshop nebo kurz nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, je pořadatel (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 21 dnů) vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, aniž by byl zákazník povinen platit pořadateli odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, platby uskutečněné na základě původní Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz se považují za platby podle nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz. Je-li cena nového workshopu nebo fotografického kurzu nižší než již uskutečněné platby, je pořadatel povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 21 dnů) vrátit. Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada.
2. Zrušení dohodnuté služby ze strany zákazníka.
Zákazník je oprávněn odstoupit od účasti na workshopu nebo kurzu před jeho zahájením.
a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz dle ustanovení článku VII odst. 1, písm. b),
c) z důvodů porušení povinností pořadatel, vyplývajících ze Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
Písemné oznámení o odstoupení od Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, zákazník doručí pořadateli. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu a dále pak název a termín workshopu nebo kurzu.

VIII. STORNO POPLATKY

1. Storno poplatky v případě zrušení účasti na workshopu nebo kurzu ze strany pořadatele:
a) Pořadatel (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) vrátí zákazníkovi 100 % zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
b) Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada (např. za dopravu, ubytování, pojištění apod.).
2. Storno poplatky v případě zrušení účasti na workshopu nebo kurzu ze strany zákazníka:
a) Při zrušení účasti na workshopu nebo kurzu 90 a více dnů před zahájením workshopu nebo kurzu, vrátí pořadatel (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369), na zákazníkem stanovený účet 100 % zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho pořadatel do té doby (tedy do data zrušení workshopu nebo kurzu) obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
b) Při zrušení účasti na workshopu nebo kurzu 31 až 89 dnů před zahájením workshopu nebo kurzu, vrátí pořadatel (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369), na zákazníkem stanovený účet 50 % zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho pořadatel do té doby (tedy do data zrušení workshopu nebo kurzu) obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
c) Při zrušení účasti na workshopu nebo kurzu 30 dnů a méně před zahájením workshopu nebo kurzu, nebo nenastoupí-li zákazník na workshop nebo kurz bez předchozího odstoupení od smlouvy či nemůže-li pokračovat ve workshopu nebo kurzu, vrátí pořadatel (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) na zákazníkem stanovený účet 0 % zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho pořadatel obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
3) Pokud jsou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz uvedeny odlišné částky, termíny či podmínky ohledně storno poplatků, mají tato ustanovení přednost před ustanoveními v těchto Všeobecných smluvních podmínkách a použijí se ustanovení uvedená v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz.

IX. REKLAMACE

1. V případě vady poskytnuté služby v podobě workshopu nebo kurzu, který byl sjednán Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz s pořadatelem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamovat lze vady služby poskytované pořadatelem, tedy vedení při fotografování během celého workshopu nebo kurzu. Další případné související služby, jako doprava, ubytování, strava nebo pojištění nejsou součástí workshopu nebo kurzu, zákazník si je zajišťuje sám a případnou reklamaci vady takové služby řeší s jejím poskytovatelem, nikoli s pořadatelem workshopu nebo kurzu.
2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady poskytnuté služby v podobě workshopu nebo kurzu, který byl sjednán Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz s pořadatelem (reklamace), musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby a přímo u pořadatele (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369), aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Pořadatel je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
4. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.
5. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu pořadatele (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednanou, zaplacenou a pořadatelem zabezpečenou službu, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny workshopu nebo kurzu.

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li ke smlouvě, uzavřené na základě Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz, jejímu plnění či činnosti pořadatele nějakou stížnost, kontaktujte prosím pořadatele na elektronické adrese jiri@skorepa-photo.com nebo telefonicky na číslech 702999521 či 727803355.
2. Pořadatel (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi pořadatelem (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Pořadatel, (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XI. POJIŠTĚNÍ

1. Součástí workshopu nebo kurzu pořadatele (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
2. Součástí workshopu nebo kurzu pořadatele není ani žádné další pojištění (např. úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti,…).
3. Pořadatel (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369) od začátku až dokonce workshopu nebo kurzu (včetně cesty na workshop nebo kurz a cesty zpět z workshopu nebo kurzu), nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené chováním zákazníka, za případná zranění či smrt zákazníka a za protiprávní jednání zákazníka. Zákazníkovi ani nikomu dalšímu v případě takové události /zranění, smrt, škoda, protiprávní jednání/ nepřísluší žádná kompenzace, odškodnění či náhrada škody ze strany pořadatele (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ: 62508369).
4. Zákazník je srozuměn s tím, že nesjednáním příslušného pojištění či připojištění přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s jeho jednáním a chováním během workshopu nebo kurzu.
5. Zákazník je srozuměn s náročností workshopu nebo fotografického kurzu (viz popis workshopu nebo kurzu na webových stránkách www.skorepa-photo.com, případně příloha č.1 Závazné objednávky na workshop nebo příloha č.1 Závazné objednávky na kurz, byla-li přiložena), který může probíhat i v těžkém terénu, za zhoršených (až extrémních) povětrnostních podmínek (déšť, mráz, sníh, námraza, vichřice, …) a za svou bezpečnost si po celou dobu workshopu nebo kurzu ručí v plném rozsahu sám (bez ohledu na to jakou činnost v průběhu workshopu nebo kurzu bude vykonávat a na jakém místě).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podpisem Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz také zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VSP, že těmto VSP plném rozsahu porozuměl, že k VSP nemá žádných námitek a že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného workshopu nebo kurzu zúčastnit popřípadě, která by vyžadovala v průběhu workshopu nebo kurzu zvláštní péči či na které by měl pořadatele (tedy konkrétně Ing. Jiří Skořepa IČ:62508369) upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném workshopu nebo kurzu vzhledem k jeho případné náročnosti.
2. Zákazník je povinen dodržovat celní předpisy jednotlivých navštívených zemí (zvláště množství převážených potravin a alkoholu). Za jejich nedodržení nenese pořadatel odpovědnost.
3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 6. 1. 2023. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

V Rybově Lhotě dne 6. ledna 2023

Ing. Jiří Skořepa

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
819171618
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
Tento článek zatím nikdo nekomentoval.
hledat
×
Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nutné technické cookies), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná marketingová či analytická cookies.