VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej e-booků (elektronických knih)

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), dále označováných též jako „e-kniha“ či „digitální obsah“ přes webové rozhraní www.skorepa-photo.com.
2. Nákup e-booků probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.skorepa-photo.com souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě dříve, než e-book zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mne ještě před objednáním e-booku. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že odešlete objednávku, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s popsaným průběhem obchodu.
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  4. Cena e-booků a platba
  5. Dodací podmínky
  6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem; ochrana autorských práv
  7. Odstoupení od Kupní smlouvy
  8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  10. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Ing. Jiří Skořepa
IČ: 62508369
S místem podnikání: Rybova Lhota 46, 39201, Skalice
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: 702999521 nebo 727803355
Adresa pro doručování elektronické pošty: jiri@skorepa-photo.com
Prodávající není plátcem DPH
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.skorepa-photo.com uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z e-booků. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává e-booky přes webové rozhraní odesláním vyplněného objednávkového e-mailu.
2. POPIS E-BOOKŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených e-booků včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, pokud jsou k jednotlivým e-bookům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto e-booků. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ E-BOOKŮ. Pro objednání e-booků přes webové rozhraní slouží objednávkový e-mailový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, popřípadě adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, zvolíte způsob úhrady a název požadovaného e-booku nebo více e-booků.
E-mailovou objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
O přijetí objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na kontakty uvedené v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě.

IV. Cena e-booků a platba

1. CENA E-BOOKŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých e-booků. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru e-booků nevznikají žádné dodatečné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Cena uvedená na webovém rozhraní je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u e-booku v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém e-mailu). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu e-book dodat.Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám e-booky dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a e-book co nejdříve dodán.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
E-book není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail buď jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, n akterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
2. DODACÍ LHŮTA. E-book bude dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. V případě nepředvídatelných okolností, které by znemožnily dodat e-book v uvedené lhůtě vás budu neprodleně kontaktovat a řešení domluvíme individuálně.
3. Po dodání e-booku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mne prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP.
4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a číst dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, ochrana autorských práv

1. Jako autor e-booků prohlašuji, potvrzuji a zaručuji, že mám plné právo, pravomoc, právní způsobilost, schopnost a moc k udělení licence a distribuci digitálního obsahu mnou vytvořeného.
Veškerá vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví vytvořeného digitálního obsahu jsou mým majetkem a jsou chráněna příslušnými autorskými právy nebo dalšími zákony a úmluvami o ochraně duševního vlastnictví. Koupí e-booku nezískáváte k takovému duševnímu vlastnictví žádná vlastnická práva. Koupí e-booku vám uděluji licenci, která Vám umožňuje používat e-book výhradně v souladu s níže uvedenými podmínkami.
2. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a číst dokumenty ve formátu .pdf.
3. E-booky jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností z mnoha roků praktického fotografování. Jedná se o návody, náměty a doporučení a záleží jen na vás, jak je využijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto znalostí do vaší praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě informací z e-booku sami dosáhnete. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není dovoleno jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou je situace, kdy digitální obsah kupujete přímo pro jiného uživatele (např. jako dárek…), což výslovně uvedete v objednávce. V takovém případě je oprávněným uživatelem osoba, která je jako uživatel v objednávce jmenovitě uvedená.
Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
4. Znaky vlastnictví a ochrana e-knihy.
E-book smí používat oprávněná osoba, která jej legálně nabyla, pro její osobní a vnitřní potřebu v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Datový soubor e-knihy je možno užívat výhradně jako celek v nezměněné podobě. Není povoleno upravovat či mazat jakékoli znaky autorských práv či jiné znaky vlastnictví v e-knize uvedené. Jiné užití knihy (včetně, ale nejen kopírování, úprav, distribuce, umisťování na servery, ze kterých je možné soubor dále stahovat, udělování licencí, prodej nebo vytváření odvozených děl) není povoleno. Žádná část e-knihy nesmí být reprodukována nebo předávána dále jakoukoli formou nebo jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu autora. Zejména, ale nejen, je zakázána jakákoliv konverze datového souboru, extrakce části nebo celého textu či obrázků.
Ochrana e-booku je realizována pomocí takzvaného sociálního DRM (Digital Rights Management neboli správa digitálních práv). Princip sociálního DRM spočívá v tom, že zakoupený datový soubor e-booku obsahuje informace o oprávněném uživateli licence. Ty lze následně použít v případě porušení autorského zákona (šíření e-booku na internetu atd.) a dohledat kdo e-book zakoupil a požadovat po něm úhradu vzniklé škody. Jde o metodu, která uživatele e-booku nikterak neomezuje v tom jakým způsobem a na jakých svých zařízeních bude zakoupené knihy číst a přitom toto DRM chrání práva autora. E-book chráněný pomocí sociálního DRM lze tedy otevřít a číst na libovolném zařízení (elektronické čtečce, tabletu, počítači atd.) schopném pracovat s formátem .pdf.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením e-booku výslovně souhlasíte s tím, že vám e-book (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. nejpozději do 7 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude e-book dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady e-booku (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností plynoucích z Kupní smlouvy.
2. V případě, že e-book nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak během této 14denní lhůty (ještě předtím než bude e-book dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ). Odstoupení můžete poslat přímo v textu e-mailu zaslaného na moji kontaktní e-mailovou adresu. Připište prosím, pokud možno, i variabilní symbol platby nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký e-book jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Nejpozději do14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijal jako platbu za e-book. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady
3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
4. Je-li Vám společně s e-bookem poskytnut dárek či bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mé strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a§ 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a§ 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že e-book při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se zato, že e-book byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí e-booku.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady máte právo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového e-booku bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nový e-book bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru e-booku přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím e-booku věděli, že e-book má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti zavady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo ztrátou dat digitálního obsahu (nezálohovaných) e-booku v důsledku závady vašeho hardware. V takovém případě vám mohu zakoupený digitální obsah dodat znovu za servisní poplatek, jehož výše je uvedena na webovém rozhraní.
6. Pokud vám nebyl e-book dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam e-book (údaje pro stažení) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mne uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu jiri@skorepa-photo.com nebo telefonicky na číslech, uvedených v čl. II. VOP. Uvítám, pokud k reklamaci uvedete i číslo faktury či jiného dokladu o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mne prosím na elektronické adrese jiri@skorepa-photo.com nebo telefonicky na číslech, uvedených v čl. II. VOP.
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2021

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
913221216
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
Tento článek zatím nikdo nekomentoval.
hledat
×
Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nutné technické cookies), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná marketingová či analytická cookies.